title

Skelbiamas konkursas eiti UAB "Molėtų vanduo" direktoriaus pareigas

UAB "Molėtų vanduo" valdyba skelbia konkursą UAB „Molėtų vanduo"  direktoriaus pareigoms eiti.

UAB „Molėtų vanduo" - savivaldybės valdoma uždaroji akcinė bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra:

 • vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas;
 • nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla;
 • vandens statinių statyba; vamzdynų tiesimas ir kt.

Buveinės adresas: Vilniaus g. 2a, 33141 Molėtai, įmonės kodas 167524751.

Asmenys, pretenduojantys dalyvauti atrankoje į uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo" direktoriaus pareigas (toliau - pretendentai), turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1.    Būti Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka;

2.    Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;

3.    Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių (ekonomika, verslas ir vadyba) ar technologinių mokslų srities išsilavinimą;

4.    Teisės aktų nustatyta tvarka pretendentui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti  atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.    Per pastaruosius 3 metus pretendentas neturi būti atleistas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

6.    Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo įmonei ar jos padaliniui patirtį, būti nepriekaištingos reputacijos;

7.    Turėti strateginio ir finansinių išteklių planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti sėkmingai organizuoti ir planuoti bendrovės darbą, būti orientuotas į tikslus, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus, gebėti atlikti teisės aktų, apibrėžiančių bendrovės funkcijų vykdymą, analizę ir ekspertizę;

8.    Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,  žinoti/būti susipažinusiam su specialiaisiais vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo susijusiais teisės aktais;

9.    Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis („MS Office" programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

10.     Turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pažymėjimą, civilinės saugos darbdaviui pažymėjimą, būti pasitikrinus sveikatą.

UAB „Molėtų vanduo" pagal Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymą priskirta prie Pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbos įmonių.

Į nurodytas pareigas skiriamas ar paskirtas asmuo Vyriausybės nustatyta tvarka bus tikrinamas, ar jis atitinka šiai pareigybei nustatytus kriterijus, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymas.

Direktoriaus funkcijos:

1.    Šaukia visuotinį akcininkų susirinkimą, rengia susirinkimo darbotvarkę, sprendimų projektus ir kitus reikiamus dokumentus bei informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimams svarstyti;

2.    Užtikrina bendrovės turto, komercinių (gamybinių) paslapčių apsaugą;

3.    Išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios priskirtos jo kompetencijai;

4.    Vykdo kitas Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, bendrovės įstatuose, bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas pareigas;

5.    Rengia ir tvirtina bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

6.    Rengia ir tvirtina darbo tvarkos taisykles, bendrovės padalinių nuostatus, administracijos darbo reglamentą, darbuotojų pareiginius nuostatus;

7.    Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina ir skiria nuobaudas;

8.    Teikia valdybai svarstyti ir įvertinti bendrovės metinio finansinio rinkinio dokumentus ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektus;

9.    Atsako už:

 • bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 • metinio finansinio rinkinio dokumentų sudarymą ir metinio pranešimo parengimą;
 • akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą;
 • sutarties su audito įmone sudarymą;
 • informacijos ir dokumentų pateikimą valdybai;
 • bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 • Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
 • informacijos pateikimą akcininkams;
 • kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, UAB „Molėtų vanduo" įstatuose, bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

10.     Direktorius privalo saugoti komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

Pretendentai privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodę, kokiu būdu - raštu ar elektroniniu paštu - informuoti pretendentą apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems kvalifikaciniams reikalavimams;
 • asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, ir (ar) kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;
 • sveikatos pažymą (kopiją);
 • darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pažymėjimą (kopiją);
 • civilinės saugos darbdaviui pažymėjimą (kopiją);
 • papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas : testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai dokumentus pateikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo iki 2018 m. birželio 5 dienos. Pretendentų dokumentai priimami Molėtų rajono savivaldybės administracijos 423 kab. adresu: Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai.

Tel. pasiteirauti: (8 383) 54786,  el. paštas r.pranskus@moletai.lt.

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MOLĖTŲ VANDUO"

DIREKTORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

PATVIRTINTA Valdybos posėdyje 2002 05 30 Protokolas Nr. 2

1. Bendroji dalis

1.1. Specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės " Molėtų vanduo" (toliau-bendrovė) direktoriumi gali būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis.

1.2. Direktorius savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, valdybos nutarimais, administracijos darbo reglamentu.

1.3. Bendrovės direktorių skiria, nustato jo atlyginimą, sudaro su juo darbo sutartį valdyba. Valdyba gali nutraukti su direktoriumi darbo sutartį Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, Darbo sutarties įstatymų nustatyta tvarka. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas. Su direktoriumi, kuris yra valdybos narys, darbo sutartį pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

1.4. Direktoriui parinkti valdyba gali organizuoti konkursą.

1.5. Direktoriumi negali būti bendrovės vyriausiasis finansininkas (vyriausiasis buhalteris),kitos įmonės administracijos vadovas, jeigu jis negavo jį išrinkusio organo leidimo, taip pat asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų, bei asmuo, neatitin­kantis kvalifikacijos reikalavimų.

Direktorius, negavęs valdybos leidimo, negali būti kitos panašia ūkine veikla besiver­čiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkci­jos realizavimą, stebėtojų tarybos ar valdybos nariu ar administracijos vadovu.

1.6. Reikalavimai direktoriaus kvalifikacijai - aukštasis išsimokslinimas ir darbo stažas einant vadovo pareigas ne mažiau kaip 1 metai.

1.7. Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys direktoriaus veiklą, yra šie:

-     Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kitų valstybės institucijų normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys įmonių veiklą;

-     bendrovės įstatai, visuotinių akcininkų susirinkimų, valdybos nutarimai, kiti normatyviniai ir tvarkomieji dokumentai;

-     bendrovės administracijos darbo reglamentas, šie nuostatai;

-     bendrovės veiklos plėtojimo programos, investiciniai projektai, verslo planai, metiniai gamybos ( paslaugų ) planai, kiti planiniai dokumentai.

1.8. Direktoriui tiesiogiai pavaldūs vyr. buhalteris, techninis direktorius, taip pat Šie padaliniai ir darbuotojai: vandens gavybos ir tiekimo padalinys (energetiko tarnyba), vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo pagalbinis padalinys (remonto-avarinė tarnyba), sekretorė-apskaitininkė.

1.9. Direktoriaus funkcijas, jo nesant, vykdo direktoriaus įsakymu paskirtas bendrovės administracijos darbuotojas. Toks įsakymas turi būti suderintas su valdyba. Pareigūnui, laikinai ei­nančiam administracijos vadovo pareigas, mokamas atlyginimų skirtumas.

2. Uždaviniai ir funkcijos

Pagrindiniai direktoriaus ir jo vadovaujamos administracijos uždaviniai yra saugoti, tinkamai naudoti bendrovės turtą, organizuoti ir vykdyti gamybinę bei komercinę veiklą, įgyvendinti nu­matytą šios veiklos strategiją.

Vykdydamas jam keliamus uždavinius direktorius atlieka šias funkcijas:

2.1. Planavimo srityje:

-     kartu su valdyba nustato pagrindines prioritetines bendrovės veiklos plėtojimo kryptis;

-     organizuoja perspektyvinių planinių dokumentų - investicinių projektų, verslo planų, marketingo programų, bendrovės filialų steigimo projektų, finansinės būklės gerinimo programų rengimą, pateikia juos tvirtinti valdybai;

-     organizuoja bendrovės reorganizavimo projektų rengimą, jų aptarimą valdyboje, pateikia projektus svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui;

-     organizuoja einamųjų metų bendrovės pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą ir pateikia ją tvirtinti valdybai;

-     tvirtina bendrovės metinę veiklos programą, priemonių planus, tiesiogiai jam pavaldžių padalinių ir darbuotojų darbo planus ir kitus operatyvinius ir planinius dokumentus.

2.2. Organizavimo srityje:

-     formuoja bendrovės organizacinę struktūrą, atitinkančią perspektyvinių planų nustatytą jos strategiją: tvirtina struktūrinę schemą, skiria padalinių vadovus(jeigu ko kito nenumato bendrovės įstatai), sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina jų pareiginius nuostatus, administracijos darbo reglamentą, organizuoja gamybinius (paslaugų) ir funkcinius (pagalbinius) padalinius, nustato jų funkcijas, teisių ir atsakomybės ribas, tvirtina jų nuostatus, parenka ir skiria jų vadovus, nustato tų padalinių ir jų vadovų motyvavimo sąlygas;

-     organizuoja perspektyvinių ir operatyvinių planų vykdymą;

-     organizuoja personalo valdymo politikos, atitinkančios bendrovės strategiją ir veiklos sąlygas, įgyvendinimą: tvirtina darbo apmokėjimo ir motyvavimo tvarką, vidaus tvarkos taisykles, priima į darbą ir atleidžia iš darbo bendrovės darbuotojus tiesioginių jų vadovų teikimu, sudaro su jais darbo sutartis ( išskyrus darbuotojus , kurie į darbą priimami konkurso tvarka, taip pat administracijos vadovo pavaduotojus; priimti į darbą šiuos darbuotojus administracijos vadovas gali prieš tai suderinęs jų kandidatūras su bendrovės valdyba);

-     skiria bendrovės darbuotojams administracinio ir materialinio pobūdžio paskatas ar baudas, nustato pagrindinius personalo kvalifikacijos tobulinimo tikslus ir kryptis, darbdavio teise sudaro kolektyvinę sutartį;

-     organizuoja visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimų, valdybos sprendimų vykdymą, bendrovės revizoriaus (auditoriaus), akcininkų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą, taip pat operatyvių praktinės bendrovės veiklos klausimų sprendimą.

2.3. Operatyvaus valdymo, koordinavimo ir kontrolės srityje:

-     atsižvelgdamas į bendrovės įstatų, administracijos darbo reglamento ir šių nuostatų nustatytas teises, sudaro bendrovės vardu sandorius, pagal savo kompetenciją atlieka operacijas su bendrovės turtu;

-     teikia valdybai medžiagą apie gamybinės, techninės mokslinių tyrimų ir eksperimentinių darbų bei kitos ūkinės veiklos strategiją; gamybos ir valdymo organizavimą; finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus; bendrovės sandorius; bendrovės finansinę padėtį; ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis; metinės finansinės atskaitomybės dokumentų projektą, pelno paskirstymo projektą;

-     kontroliuoja ir koordinuoja perspektyvinių ir operatyvinių planų vykdymą ir kartą per ketvirtį atsiskaito už tai valdybai;

-     kontroliuoja kitų bendrovės reikalų padėtį: padalinių ir jų vadovų darbą, jo kokybę, vertina darbo rezultatus, materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą; analizuoja bendrą bendrovės veiklos būklę ir numato priemones jai gerinti; sprendžia padalinių ir jų vadovų tarpusavio konfliktus;

-     kontroliuoja ir koordinuoja visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimų, valdybos sprendimų vykdymą, bendrovės revizoriaus (auditoriaus), jos akcininkų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą, taip pat savo patvirtintų planų ir tvarkomųjų dokumentų bei žodinių nurodymų vykdymą;

-     kontroliuoja, kaip bendrovės padalinių vadovai vykdo nustatytą personalo valdymo politiką, analizuoja jos veiksmingumą, priima ir svarsto darbuotojų pasiūlymus ir skundus; sudaro sąlygas valdybai ir revizoriui (auditoriui) vykdyti bendrovės įstatų ir jų darbo reglamentų numatytas funkcijas.

3.  Teisės  

Direktorius turi teisę:

3.1. Atsižvelgdamas į bendrovės įstatų, administracijos darbo reglamento ir šių nuostatų jam priskirtą kompetenciją priimti sprendimus visose bendrovės veiklos plėtojimo ir jos ope­ratyvinės veiklos organizavimo srityse: tvirtinti dokumentus, leisti tvarkomuosius doku­mentus bei reikalauti juos vykdyti, teikti informaciją, jeigu joje nėra komercinių paslap­čių, valstybės institucijoms, bendrovės verslo partneriams.

3.2. Sudarinėti bendrovės vardu sandorius, išskyrus sandorius dėl ilgalaikio turto už didesnę kaip 1/200 bendrovės įstatinio kapitalo pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat laidavimo ar garantavimo juo kitų subjektų prievolių įvykdymą. Didesnius kaip 1/200 bendrovės įstatinio kapitalo sandorius administracijos vadovas gali sudaryti tik kaip aukštesnio bendrovės valdymo organo įgaliotas asmuo.

3.3. Skolinti ir skolintis pinigų bendrovės vardu be valdybos pritariančio nutarimo gali, jei bendra per metus suma neviršija : paskolintų pinigų 1/200 įstatinio kapitalo litų, pa­siskolintų pinigų 1/200 įstatinio kapitalo litų.

3.4. Sudarinėti sandorius dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/200 ben­drovės įstatinio kapitalo, gali kaip valdybos įgaliotas asmuo.

3.5. Atstovauti bendrovei teisme ir kitose institucijose, taip pat įgalioti kitus bendrovės dar­buotojus, jeigu administracijos reglamentas ar tų darbuotojų pareiginiai nuostatai jiems tokių teisių nesuteikia. Teisę atstovauti bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei ar­bitraže įgyja nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje.

3.6. Spręsti visus kitus bendrovės vidaus klausimus, remdamasis galiojančiais įstatymais, bendrovės įstatais, administracijos darbo reglamentu.

3.7. Dalyvauti valdybos posėdžiuose patariamojo balso teise.

3.8. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuta­rimais nustatytomis visų rūšių valstybinio socialinio draudimo bei kitomis socialinė­mis garantijomis ir teisėmis.

3.9. Darbo reikalais naudotis tarnybiniu transportu, apmokamu bendrovės lėšomis.

4. Atsakomybė ir atsiskaitymas

4.1. Bendrovės direktorius atsakingas už bendrovės ūkinės veiklos organizavimą ir vykdymą, jos rezultatus, už savo veiklą vykdant bendrovės plėtojimo strategiją, taip pat už:

-     planinių ir kitokių dokumentų, projektų, pateikiamų tvirtinti valdybai, visuotiniam akcininkų susirinkimui kokybę, taip pat jo paties patvirtintų tvarkomųjų dokumentų kokybę, jų vykdymą laiku;

-     bendrovės turto saugumą ir tinkamą jo panaudojimą;

-     bendrovės organizacinės struktūros, jos valdymo sistemos efektyvumą, veiklos patikimumą, tinkamą padalinių vadovų parinkimą;

-     personalo valdymo rezultatus, efektyvi} personalo darbą;

-     visuotinių akcininkų susirinkimų, nutarimų, valdybos, bendrovės revizoriaus (auditoriaus), jos akcininkų pasiūlymų ir pastabų įgyvendinimą;

4.2. Direktorius atsako už akcijų pasirašymo sutarties projekto parengimą ir duomenų teisingu­mą.

4.3. Direktorius reguliariai, kas ketvirtį, aukštesnių bendrovės valdymo organų reikalavimu pa­teikia jiems informaciją apie bendrovės planų įgyvendinimą, bendrovės darbo rezultatus, valdybos pavedimų vykdymą.

4.4. Direktorius už savo darbą atsiskaito valdybai, visuotiniam akcininkų susirinkimui.

4.5. Direktorius, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai bendrovės patenkinamas.Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-25 14:47:47